ZIPPTORK Akhir perjanjian Lesen Pengguna

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ("Perjanjian")

Dikemaskini terakhir: Julai 29, 2020

Sila baca Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini dengan teliti sebelum mengklik butang "Saya Setuju", memuat turun atau menggunakan ZIPPTORK Perisian Windows atau ZIPPTORK Apl Android.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mesti mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini:

  • Perjanjian bermaksud Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini yang membentuk keseluruhan perjanjian antara Anda dan Syarikat mengenai penggunaan Aplikasi. Perjanjian ini telah dibuat dengan bantuan pihak Penjana EULA.
  • Kesesuaian bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh Anda ke Peranti, yang dinamakan ZIPPTORK
  • Syarikat (disebut sebagai "Perusahaan", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada ZIPP GROUP INC., No.16, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 32063.
  • Kandungan merujuk kepada kandungan seperti teks, gambar, atau maklumat lain yang dapat diposkan, dimuat naik, dihubungkan ke atau disediakan oleh Anda, tanpa mengira bentuk kandungannya.
  • Negara merujuk kepada: Taiwan
  • Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Aplikasi seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.
  • Perkhidmatan Pihak Ketiga bermaksud sebarang perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, aplikasi dan perkhidmatan produk lain) yang disediakan oleh pihak ketiga yang mungkin dipaparkan, disertakan atau disediakan oleh Aplikasi.
  • anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Aplikasi atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Aplikasi, sebagaimana yang berlaku.

Pengiktirafan

Dengan mengklik butang "Saya Setuju", memuat turun atau menggunakan Aplikasi, Anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Perjanjian ini. Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan syarat Perjanjian ini, jangan klik pada butang "Saya Setuju", jangan memuat turun atau tidak menggunakan Aplikasi.

Perjanjian ini adalah dokumen sah antara Anda dan Syarikat dan ini mengatur penggunaan Aplikasi yang disediakan oleh Anda oleh Syarikat oleh anda.

Aplikasi dilesenkan, tidak dijual, kepada Anda oleh Syarikat untuk digunakan dengan ketat sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini.

lesen

Skop Lesen

Syarikat memberi anda lesen terhad yang boleh dicabut, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, untuk memuat turun, memasang dan menggunakan Aplikasi dengan ketat sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini.

Lesen yang diberikan kepada Anda oleh Syarikat adalah semata-mata untuk tujuan peribadi dan bukan komersial anda dengan ketat sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini.

Perkhidmatan Pihak Ketiga

Aplikasi boleh memaparkan, menyertakan atau menyediakan kandungan pihak ketiga (termasuk data, maklumat, aplikasi dan perkhidmatan produk lain) atau memberikan pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap Perkhidmatan Pihak Ketiga, termasuk ketepatan, kelengkapan, ketepatan masa, kesahan, pematuhan hak cipta, kesahan, kesopanan, kualiti atau aspek lain daripadanya. Syarikat tidak menanggung dan tidak akan mempunyai tanggungjawab atau tanggungjawab terhadap Anda atau orang lain atau entiti untuk Perkhidmatan Pihak Ketiga.

Anda mesti mematuhi Syarat perjanjian pihak Ketiga yang berlaku semasa menggunakan Aplikasi. Perkhidmatan pihak ketiga dan pautan kepadanya disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada Anda dan Anda mengakses dan menggunakannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada Terma dan syarat pihak ketiga tersebut.

Tempoh dan Penamatan

Perjanjian ini akan berkuatkuasa sehingga ditamatkan oleh Anda atau Syarikat.
Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, pada bila-bila masa dan tanpa sebab atau tidak, menangguhkan atau menghentikan Perjanjian ini dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Perjanjian ini akan berakhir dengan segera, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Syarikat, sekiranya anda tidak mematuhi peruntukan Perjanjian ini. Anda juga boleh mengakhiri Perjanjian ini dengan menghapus Aplikasi dan semua salinannya dari Peranti atau dari komputer anda.

Setelah penamatan Perjanjian ini, Anda akan menghentikan semua penggunaan Aplikasi dan menghapus semua salinan Aplikasi dari Peranti anda.

Penamatan Perjanjian ini tidak akan membatasi hak atau penyelesaian Syarikat dari segi undang-undang atau ekuiti sekiranya berlaku pelanggaran oleh Anda (selama tempoh Perjanjian ini) dari mana-mana tanggungjawab anda di bawah Perjanjian ini.

Penanggungan kerugian

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan Syarikat dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pemberi lesen (jika ada) tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, disebabkan atau timbul daripada: (a) penggunaan Aplikasi; (b) pelanggaran Perjanjian ini atau undang-undang atau peraturan apa pun; atau (c) pelanggaran hak mana-mana pihak ketiga.

Tiada Waranti

Aplikasi ini diberikan kepada Anda "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SETIAP TERSEDIA" dan dengan semua kesalahan dan kecacatan tanpa jaminan apa-apa. Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, Syarikat, atas nama sendiri dan bagi pihak sekutu dan pemberi lesen dan penyedia perkhidmatan masing-masing, secara tegas menolak semua jaminan, sama ada tersurat, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan Permohonan, termasuk semua jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hakmilik dan bukan pelanggaran, dan jaminan yang mungkin timbul dari aspek urus niaga, prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa batasan untuk yang disebutkan di atas, Syarikat tidak memberikan jaminan atau janji, dan tidak membuat pernyataan apa pun bahawa Aplikasi akan memenuhi keperluan anda, mencapai hasil yang diharapkan, sesuai atau bekerja dengan perisian, aplikasi, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi tanpa gangguan, memenuhi piawaian prestasi atau kebolehpercayaan atau bebas dari kesilapan atau sebarang kesalahan atau kecacatan dapat atau akan diperbetulkan.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, Syarikat atau penyedia syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Aplikasi, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk termasuk di dalamnya; (ii) bahawa Aplikasi tidak terganggu atau bebas ralat; (iii) mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang mana-mana maklumat atau kandungan yang diberikan melalui Aplikasi; atau (iv) bahawa Aplikasi, pelayannya, kandungan, atau e-mel yang dihantar dari atau atas nama Syarikat bebas dari virus, skrip, trojan horse, worm, malware, timebomb atau komponen berbahaya yang lain.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jenis jaminan atau batasan atas hak undang-undang pengguna yang terpakai, jadi beberapa atau semua pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda. Tetapi dalam hal seperti ini, pengecualian dan batasan yang ditetapkan dalam bagian 11 ini harus diterapkan sejauh mungkin dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Sejauh mana jaminan ada di bawah undang-undang yang tidak dapat ditolak, Syarikat akan bertanggungjawab sepenuhnya atas jaminan tersebut.

Had Tanggungjawab

Walau apa pun kerosakan yang mungkin anda alami, keseluruhan tanggungjawab Syarikat dan mana-mana pembekalnya di bawah mana-mana peruntukan Perjanjian ini dan penyelesaian eksklusif anda untuk semua perkara di atas akan terhad kepada jumlah yang sebenarnya dibayar oleh Anda untuk Permohonan atau melalui Permohonan.

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau akibatnya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerugian kerugian keuntungan, kehilangan data atau maklumat lain, untuk gangguan perniagaan, untuk kecederaan peribadi, kehilangan privasi yang timbul dari atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Aplikasi, perisian pihak ketiga dan / atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan Aplikasi, atau jika tidak berkaitan dengan peruntukan Perjanjian ini), walaupun Syarikat atau pembekal telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan bahkan jika penanganan tersebut gagal untuk tujuan utamanya.

Beberapa negeri / bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan kerosakan sampingan atau akibatnya, jadi batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda.

Kebolehasingan dan Pengabaian

Kebolehasingan

Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai tujuan peruntukan tersebut sejauh mungkin di bawah undang-undang yang berlaku dan peruntukan yang selebihnya akan terus berlaku sepenuhnya.

Pengecualian

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini, kegagalan untuk menggunakan hak atau memerlukan pelaksanaan kewajiban di bawah Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kemampuan pihak untuk menggunakan hak tersebut atau memerlukan prestasi tersebut pada bila-bila masa selepas itu dan juga pengabaian pelanggaran merupakan pengabaian sebarang pelanggaran berikutnya.

Tuntutan Produk

Syarikat tidak membuat jaminan mengenai Permohonan.

Pematuhan Undang-Undang Amerika Syarikat

Anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) Anda tidak berada di negara yang dikenakan embargo pemerintah Amerika Syarikat, atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Syarikat sebagai negara "penyokong pengganas", dan (ii) Anda tidak disenaraikan dalam senarai mana-mana pihak larangan atau larangan pemerintah Amerika Syarikat.

Perubahan kepada Perjanjian ini

Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah atau mengganti Perjanjian ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang syarat baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan ketara akan ditentukan mengikut budi bicara Syarikat.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Aplikasi setelah semakan berlaku, Anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak semula. Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan syarat baru, Anda tidak lagi dibenarkan menggunakan Aplikasi.

Undang-Undang Diterima Pakai

Undang-undang Negara, tidak termasuk konflik peraturan undang-undangnya, akan mengatur Perjanjian ini dan penggunaan Aplikasi oleh anda. Penggunaan Aplikasi oleh anda mungkin juga tertakluk kepada undang-undang tempatan, negeri, nasional, atau antarabangsa yang lain.

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian tersebut merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Syarikat mengenai penggunaan Aplikasi oleh anda dan menggantikan semua perjanjian bertulis atau lisan sebelumnya dan sezaman antara Anda dan Syarikat.

Anda mungkin dikenakan syarat dan ketentuan tambahan yang berlaku ketika Anda menggunakan atau membeli perkhidmatan Syarikat lain, yang akan diberikan oleh Syarikat kepada Anda pada waktu penggunaan atau pembelian tersebut.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Perjanjian ini, Anda boleh menghubungi Kami: